Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Selâmun âleykûm, esenlikler.

Türkçe Türkçe konuş-anların bile nere'lere er-diğini tül ed-emediği enginlik'te ve yaygınlık'ta olan bir til. En ön'de gel-en sıkıntı Türkçe til'ini kullan-an boy'ların birbiri'nden ırak kal-ma'sıdır. Bu neden'le kaynaşık tanışık yaşayış azınlık den-ilecek ölçü'de baş göster-mek'tedir. Türkçe til'i kullanıl-an ülke'lere değin-mek gerek-ir. Bu ülkeler şöyle (şu ayla) dizil-ebilir.


Türkeli (Türkiye), Oğuzeli (Azerbaycan), Türkmeneli (Türkmenistan), Özbekeli (Özbekistan), Uygureli (Uyguristan), Başkurteli (Başkurtistan), Tatareli (Tataristan), Kazakeli (Kazakistan), Kırgızeli (Kırgızistan), Yakuteli (Yakutistan), Çuvaşeli (Çuvaşistan) diye uza-yıp gid-en bir dizi'miz bol-uyor.

Söz Varlığının Birleştirilmesi[]

Türkçelerimiz kendi içinden ortaya çıkmış sözleri barındırdığı gibi bulunduğu yörelerden de etkilenip söz varlığını genişletmiş kimi durumda da kendi söz varlığını yitirmiştir. Yitmiş sözleri kendi yöresinde yitirmiş iken başka yörelerde bu söz varlığı yitmemiştir. İşte bu bir kurtuluş kaynağı. Ayrıca her yörede tilin içinden doğan Türklerin olan değme söz Türklerindir. Bu bilinç ile Ortak Türkçe Dağarcığında tüm Türkçelerdeki söz varlığını toparlayıp katmalıdır. Sözün, sözcüğün köken bağlamıyla Türkçeye dayanması alınması için yeterli bir nedendir. Sözcük elenmesi bu durumda olan sözler için yapılmamalıdır. Bunun yerine yıpranmış durumda karşımıza çıkıyor ise özünde olması gerektiği gibi onarılmalıdır. Oğuz boylarında görülen söz varlığı başka boylarda görülmüyor diye bu söz varlığının tıyılması inanılmaz bir yanlışlık olur. Dengi nen başka boylar için bile geçerlidir.


Ana kural, ana ölçü bellidir. Türkçelerin tümü Ortak Türkçe'yi beslemeli ve Ortak Türkçe'den beslenmelidir. Günü geldiğinde ise değme Türkçe bilen kişi Ortak Türkçe'yi bilmelidir. Türkçeler kendi içinde yolculuğunu sürdürür iken Ortak Türkçe günümüzün bolanakları nedeniyle değme Türkçe'nin çatısı durumuna erişecektir. Ortak Türkçe kullanmaya başlayanlar sözcükleri birbirine iyice öğretmiş olacaktır. Değme sözcüğün ortaya çıkması nedeniyle birbirinin yerine kullanılabilen sözcükler yeri geldiğinde yalnızca kendisinin bolan bölgeler bulup beyliğini gösterecektir.


Saygı Sevgi ile.

OTK (Ortak Türkçe Konatı)


Bilgicik: Bu yazıdaki görüşler, bilgiler gelecekte daha başka derinliğe değinebilir, tutumlar değişebilir. Til Bilgeleri ve Tille ilgilenenler dışında kimseyle üleşilmemesini isteriz.


Advertisement