Ortak Türkçe Bilegeni
Etiket: Görsel Düzenleyici
Etiket: Görsel Düzenleyici
1. satır: 1. satır:
  +
<br />
  +
{| class="article-table"
  +
|+YAPIM EKLERİ
  +
!AD YAPIM EKİ
  +
Addan Ad Yapan
  +
!AD YAPIM EKİ
  +
  +
Eylemden Ad Yapan
  +
!EYLEM YAPIM EKİ
  +
  +
Addan Eylem Yapan
  +
!EYLEM YAPIM EKİ
  +
  +
Eylemden Eylem Yapan
  +
|-
  +
|[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a (+A)]]
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-eç, -aç</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-edek, -adak</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-ek, -ak</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-el, -al</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-en, -an</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-ay, -ey</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-cağız, -ceğiz</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|<nowiki>-cal, -cel</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|}
  +
 
== Yapılarına Göre Ekler ==
 
== Yapılarına Göre Ekler ==
   

22.37, 29 Ağustos 2020 tarihindeki hâli


YAPIM EKLERİ
AD YAPIM EKİ

Addan Ad Yapan

AD YAPIM EKİ

Eylemden Ad Yapan

EYLEM YAPIM EKİ

Addan Eylem Yapan

EYLEM YAPIM EKİ

Eylemden Eylem Yapan

+e, +a (+A)
-eç, -aç
-edek, -adak
-ek, -ak
-el, -al
-en, -an
-ay, -ey
-cağız, -ceğiz
-cal, -cel

Yapılarına Göre Ekler

 • Yapım Ekleri
  • Ad Yapım Ekleri
   • Addan ad yapan yapım ekleri
    • +e, +a (+A)
    • -eç, -aç
    • -edek, -adak
    • -ek, -ak
    • -el, -al
    • -en, -an
    • -ay, -ey
    • -cağız, -ceğiz
    • -cal, -cel
    • -cın, -cin, -cun, -cün, -çın, -çin, -çun, -çün
    • -cı, -ci, -cu, -cü / -çı, -çi, -çu, -çü
    • -cıl,-cil, -cul, -cül / -çıl, -çil, -çul, çül
    • -cak, -cek
    • -can
    • -cık, -cik, -cuk, -cük / -çık, -çik, -çuk, -çük
    • -ca, -ce / -ça, -çe
    • -dam, -dem, -tam, -tem
    • -daş, -deş, -taş, -teş
    • -dırık, -dirik, -duruk, -dürük
    • -dız, -diz, -duz, -düz
    • -gan, -gen, -kan, -ken
    • -gı, -gi, -gu, -gü (Tersten kontrol)
    • -gın, -gin
    • -gil, -giller
    • -ır, -ir, -ur, -ür
    • -kı, -ki, -kü
    • -l (-ıl, -il, -ul, -ül)
    • -la, -le, -lak, -lek
    • -lam, -lem
    • -lan, -len
    • -lı, -li, -lu, -lü
    • -lık, -lik, -luk, -lük
    • -lılar, -liler
    • -m, -am, -em, -ım, -im, -um, -üm
    • -man, -men
    • -mar, -mer
    • -msar, -mser
    • -msı, (-ımsı, -imsi, -umsu, -ümsü)
    • -mtırak (-ımtırak, -imtırak, -umtırak, -ümtırak)
    • -n, -ın, -in, -un, -ün
    • -ncı, -inci, -uncu, -üncü
    • -ntı, nti, -ıntı, -inti
    • -r (-ar, -er)
    • -ra, -re
    • -rak, -rek
    • -sak, -sek
    • -sal, -sel
    • -sıl, -sil, -sul, -sül
    • -sız, -siz, -suz, -süz
    • -sızın, -sizin
    • -şar, -şer
    • -şın, -şin
    • -t, -ıt, -it, -ut, -üt
    • -t (-at, -et)
    • -tay
    • -tı, -ti, -tu, -tü
    • -tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk)
    • -z (-ız, -iz, -uz, -üz)
   • Eylemden ad yapan yapım ekleri
    • -ce, -ca, -çe, -ça
    • -cek, -cak, -çek, -çak
    • -cik, -cık, -çik, -çık
    • -di, -dı
    • -dik, -dık
    • -e, -a
    • -ecek, -acak
    • -ecen, -acan
    • -egen, -agan
    • -eğen, -ağan
    • -ek, -ak
    • -el, -al
    • -elek, -alak
    • -eli, -alı
    • -em, -am
    • -emek, -amak
    • -en, -an
    • -enek, -anak
    • -erek, -arak
    • -esi, -ası
    • -ev, -av
    • -ey, -ay
    • -ez, -az
    • -ezik, -azık
    • -eç, -aç
    • -ge, -ga
    • -gen, -gan
    • -gi, -gı
    • -gin, -gın
    • -git, -gıt
    • -giç, -gıç
    • -i, -ı
    • -ici, -ıcı
    • -ik, -ık
    • -il, -ıl
    • -ili, -ılı
    • -im, -ım
    • -in, -ın
    • -inti, -ıntı
    • -inç, -ınç
    • -ir, -ır
    • -it, -ıt
    • -iz, -ız
    • -iç, -ıç
    • -iş, -ış
    • -me, -ma
    • -mece, -maca
    • -mek, -mak
    • -mel, -mal
    • -men, -man
    • -mez, -maz
    • -meç, -maç
    • -mik, -mık
    • -miş, -mış
    • -mser, -msar
    • -mür, -mur
    • -sek, -sak
    • -sel, -sal
    • -si, -sı
  • Eylem Yapım Ekleri
   • Addan eylem yapan yapım ekleri
    • +la-, +le-
    • +al-, +el-
    • +a, +e-
    • +da-, +de, +ta-, +te-
    • +kır-, +kir-, +kur-, +kür-
    • +sa-, +se-
   • Eylemden eylem yapan yapım ekleri
    • -çe-, -ça-
    • -de-, -da-
    • -der-, -dar-
    • -dir-, -dır-
    • -e-, -a-
    • -ek-, -ak-
    • -ekle-, -akla-
    • -ele-, -ala-
    • -er-, -ar-
    • -erle-, -arla-
    • -eş-, -aş-
    • -ey-, -ay-
    • -ge-, -ga-
    • -ger-, -gar-
    • -gen-, -gan-
    • -gir-, -gır-
    • -gin-, -gın-
    • -giz-, -gız-
    • -gez-, -gaz-
    • -me-, -ma-
    • -meş-, -maş-
    • -se-, -sa-
    • -ser-, -sar-
    • -sik-, -sik-
    • -sin-, -sın-
    • -sir-, -sır-
    • -şe-, -şa-
    • -şer-, -şar-
    • -şi-, -şı-
    • -şir-, -şır-
    • -şin-, -şın-
    • -ne-, -na-
    • -pe-, -pa-
    • -pil-, -pıl-
    • -ik-, -ık-
    • -ikle-, -ıkla-
    • -il-, -ıl-
    • -iş-, -ış-
    • -it-, -ıt-
    • -imse-, -ımsa-
    • -in-, -ın-
    • -ir-, -ır-
    • -iz-, -ız-
    • -le-, -la-
    • -lik-, -lık-
    • -re-, -ra-
    • -te-, -ta-
    • -ter-, -tar-
    • -tey-, -tay-
    • -ye-, -ya-
    • -yi-, -yı-
    • -ze-, -za-
    • -zer-, -zar-
 • Çekim Ekleri
  • Ad Çekim Ekleri
   • Çoğul ekleri
   • İlgi ekleri
   • Eşitlik ekleri
   • Durum ekleri
   • İyelik ekleri
  • Eylem Çekim Ekleri
   • Kip Ekleri
    • Dilek kipi ekleri
    • Bildirme kipi ekleri
   • Kişi Ekleri

All items (7)