Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement


Yapım ve çekim ekleri ayırt edilmeksizin türeyebilen tüm sözcüklerin dizmiği.

bil- eylemi
EYLEMDEN AD YAPANLAR

Birincil ek düzeyi

EYLEMDEN EYLEM YAPANLAR

Birincil ek düzeyi

bil- -me bilme bil- -çe- bilçe-
bil- -mece bilmece bil- -de- bilde-
bil- -meç bilmeç bil- -der- bilder-
bil- -men bilmen bil- -dir- bildir-
bil- -mek bilmek bil- -e- bile-
bil- -mel bilmel bil- -ek- bilek-?
bil- -mez bilmez bil- -ekle- bilekle-
bil- -mik bilmik bil- -ele- bilele-
bil- -mür bilmür bil- -er- biler-?
bil- -miş bilmiş bil- -erle- bilerle-
bil- -mser bilimser bil- -eş- bileş-
bil- -i bili bil- -ey- billey-
bil- -ik bilik bil- -ge- bilge-
bil- -iş biliş bil- -gen- bilgen-
bil- -ici bilici bil- -ger- bilger-
bil- -e bile bil- -gez- bilgez-
bil- -ek bilek bil- -gir- bilgir-
bil- -en bilen bil- -gin- bilgin-
bil- -em bilem bil- -giz- bilgiz-
bil- -el bilel bil- -ik- bilik-?
bil- -eli bileli bil- -ikle- bilikle-
bil- -ev bilev bil- -il- bilil-?
bil- -ey biley bil- -imse- bilimse-
bil- -esi bilesi bil- -in- bilin-
bil- -eç bileç bil- -ir- bilir-?
bil- -ge bilge bil- -iş- biliş-
bil- -gen bilgen bil- -iz- biliz-
bil- -geç bilgeç bil- -pe-? bilpe-?
bil- -gi bilgi bil- -pil- bilpil-
bil- -giç bilgiç bil- -le- bille-
bil- -gin bilgin bil- -lik- billik-
bil- -git bilgit bil- -me- bilme-
bil- -il bilil bil- -meş- bilmeş-
bil- -ili bilili bil- -ne- bilne-
bil- -iç biliç bil- -re- bilre-
bil- -ce bilce bil- -se- bilse-
bil- -cik bilicik bil- -ser- bilser-
bil- -cek bilcek bil- -sir- bilsir-
bil- -di bildi bil- -sik- bilsik-
bil- -dik bildik bil- -sin- bilsin-
bil- -ecek bilecek bil- -şe- bilşe-
bil- -ecen bilecen bil- -şer- bilşer-
bil- -emek bilemek bil- -şi- bilşi-
bil- -enek bilenek bil- -şin- bilşin-
bil- -elek bilelek bil- -şir- bilşir-
bil- -erek bilerek bil- -t- bilit-
bil- -egen bilegen bil- -te- bilte-
bil- -eğen bileğen bil- -ter- bilter-
bil- -ez bilez bil- -tey- biltey-
bil- -ezik bilezik bil- -ye- bilye-
bil- -it bilit bil- -yi- bilyi-
bil- -im bilim bil- -ze- bilze-
bil- -in bilin bil- -zer- bilzer-
bil- -inç bilinç
bil- -inti bilinti
bil- -ir bilir
bil- -si bilsi
bil- -sek bilsek
bil- -sel bilsel
bil- -iz biliz
Geliştirme aşamasında
bil-
bilme bilmeci bilmecili bilmecilik bilmecisel bilmecici
bilmecik bilmecikli bilmeciklik bilmeciksel bilmecikçi
bilmecil bilmecilli bilmecillik bilmecilsel bilmecilci
bilmecin bilmecinli bilmecinlik bilmecinsel bilmecinci
bilmece bilmeceli bilmecelik bilmecesel bilmececi
bilmecek bilmecekli bilmeceklik bilmeceksel bilmecekçi
bilmeli bilmelili bilmelilik bilmelisel bilmelici
bilmelik bilmelikli bilmeliklik bilmeliksel bilmelikçi
bilmeti bilmetili bilmetilik bilmetisel bilmetici
bilmesi bilmesili bilmesilik bilmesisel bilmesici
bilmezik bilmezikli bilmeziklik bilmeziksel bilmezikçi
bilmesiz bilmesizli bilmesizlik bilmesizsel bilmesizci
bilmesel bilmeselli bilmesellik bilmeselsel bilmeselci
bilmedem bilmedemli bilmedemlik bilmedemsel bilmedemci
bilmedeş bilmedeşli bilmedeşlik bilmedeşsel bilmedeşçi
bilmemsi bilmemsili bilmemsilik bilmemsisel bilmemsici
bilmegil bilmegilli bilmegillik bilmegilsel bilmegilci
-
bilmek bilmekçi bilmekli bilmeksi bilmekçe bilmektem bilmekimsi
bilmekçik bilmeklik bilmeksik bilmekçek bilmekteş bilmekey
bilmekcil bilmekti bilmeksiz bilmekgil
bilmekcin bilmeksel
-
bilmik bilmikçi bilmikli bilmiksi bilmikçe bilmiktem bilmikimsi
bilmikçik bilmiklik bilmiksik bilmikçek bilmikteş bilmikey
bilmikcil bilmikti bilmiksiz bilmikgil
bilmikcin bilmiksel
-
bilmey bilmeyci bilmeycili bilmeycilik bilmeycisel
bilmiş
bilmeç
bilmen
bilcek
bili bilici bilili bilisi bilice bilidem bilimsi biliç
bilicik bililik bilisik bilicek bilideş biligil bilik
bilicil biliti bilisiz biliz
bilicin bilisel bilir
biliş- bilişmek bilişmiş bilişmez bilişir bilişik bilişki bikişkin bilişke bilişken
biliş bilişçi bilişli bilişsiz bilişsel bilişce bilişçik
bilişme bilişmeci bilişmeli bilişmesiz bilişmesel bilişmece bilişmecik
bilim bilimci bilimli bilimsiz bilimsel bilimce bilimcik
bilin- bilinmek bilinmiş bilinmez bilinme bilinecek bilinir biliniş bilinik bilinek
bilinç bilinçli bilinçsiz bilinçlik
biline bilinece bilineci bilineli bilinesiz bilinelik
bilin bilince bilinci bilinli bilinsiz bilinlik
bilinti bilintice bilintici bilintili biliintisiz bilintilik
bilingi bilingice bilingici bilingili bilingisiz bilingilik
bilinge bilingece bilingeci bilingeli bilingesiz bilingelik
bilingeç bilingeççe bilingeççi bilingeçli bilingeçsiz bilingeçlik
bilingiç bilingiççe bilingiççi bilingiçli bilingiçsiz bilingiçlik
bilir- bilirmek
bilişe bilişek bilişen
bilişim bilişimci bilişimcilik
bilgi bilgin bilgiç bilgiz bilginç
bilge bilgen bilgeç bilgez bilgeşe
bile bilek bileç bilet bilen bilez bilece bileği
bilerek bilecek bilecen bilezik bilenek bilecik bilegen
biler- bilermek bileri bilerim bilerik bileriş bilersi bilersik bilergi bilergin bilerge bilergen
bilerginç
bileş- bileşmek bileşmiş bileşmez bileşme bileşi bileşik bileşki bileşkin bileşke bileşken bileşen
bileştir- bileştiri bileştirici bileştirice bileştirim bileştirik bileştiriş
biley bileyci bileyli bileysiz bileylik bileylek
bileyle- bileylemek bileylem bileylenmek bileylenti bileyleşmek
bilsi bilsilik
bilsil- bilsilmek bilsilmiş bilsilmik bilsilme bilsilmece bilsilmeç
bilse- bilsemek bilseti
bildir- bildiri bildirge bildirgen bildirgi bildirgin bildirginç
bildiril- bildirilmek bildirilgi bildirilgiç bildirilgin bildirilginç bildirilge bildirilgeç bildirilgen
bildiriş-
bildik
Advertisement